پارک ۴۵- ۳۰ سانت (پارک کنار جدول) بصورت سریع

در جاهایی که خط کشی کنار جدول (خط پارک) وجود نداشت از روش پارک سریع استفاده می کنیم.

پارک ۴۵- ۳۰ سانت (پارک کنار جدول) بصورت سریع

در جاهایی که خط کشی کنار جدول (خط پارک) وجود نداشت از روش پارک سریع استفاده می کنیم.

سه‌‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۸:۲۰

برای انجام پارک سریع هنگامی که می خواهیم از لاین حرکت به لاین توقف رفته و پارک کنیم راهنمای سمت راست را می زنیم سرعت خود را کم کرده آینه ی وسط و سمت راست را نگاه می کنیم و برای پوش دادن به نقاط کور آینه سرمان را به سمت راست می چرخانیم و پس از اطمینان از عدم وجود خطر فرمان را کمی به سمت لاین توقف چرخانده تا اتومبیل ما به شکل اریب و با یک زاویه ۴۵ درجه به سمت لاین توقف برود سرعت را کاهش داده یعنی اینکه قطع گاز و لمس ترمز می کنیم. پایه ی برف پاک کن و یا چشمه ی آب پاش روی درب موتور را نگاه می کنیم زمانی که از دید راننده تقریباً به لبه ی آسفالت (محل برخورد آسفالت و جدول) رسید فرمان را به سمت چپ به آرامی برمی گردانیم و انتهای لاین توقف را نگاه می کنیم وقتی که اتومبیل صاف شد می ایستیم، خودبخود پارک ما ۳۰ سانت می شود.
حال اگر به چشمه ی آب پاش نگاه کنید فاصله ی آن با لبه ی آسفالت ۴۵ سانت می باشد لازم به ذکر است هر فاصله ای که بوسیله ی چشمه ی آب پاش با کناره ی جدول می بینیم بایستی پهنای چرخ سمت راست اتومبیل را از آن کم کنیم که حدود ۱۵ سانتیمتر می شود.
اگر بخواهیم این فاصله بیشتر شود باید کمی مانده به اینکه چشمه ی آب پاش به لبه ی آسفالت برسد فرمان را به چپ برگردانیم تا اتومبیل صاف شود.

پارک کنار جدول بوسیله ی سر گلگیر سمت راست:
به این شکل است که با رعایت تمامی مسائل مانند راهنمای سمت راست و نگاه کردن به آینه و پوشش دادن به نقاط کور آینه حرکت به شکل اریب به سمت جدول سر گلگیر سمت راست (نوک گلگیر) را مماس با کناره ی جدول منطبق می کنیم خودبخود پارک ما ۳۰- ۴۵ سانت می شود و زمانی که اتومبیل ما صاف شد می ایستیم.
لازم به ذکر است در اتومبیل پراید چشمه ی آب پاش روی درب موتور و در بیشتر اتومبیلهای تولید جدید پایه ی برف پاک کن وسط شیشه ی بزرگ جلو بهترین مبنا برای تعیین موقعیت چرخ سمت راست بوده و برای پارک کنار جدول می توان از آن استفاده کرد.


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...