کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  جمعه، ۳ فروردین‌‌ماه ۱۳۹۷ | Friday, March 23, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای احمدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای احمدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای احمدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای احمدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای احمدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای احمدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

مهندس نجفی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس نجفی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکا خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکا خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکا خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکا خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکا خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس نجفی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خام علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خام علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس نجفی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

مهندس نجفی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس نجفی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس نجفی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس نجفی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب مهندس نجفی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب مهندس نجفی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس نجفی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس نجفی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس نجفی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس نجفی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس نجفی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

جناب مهندس نجفی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس نجفی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

جناب مهندس نجفی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس نجفی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس نجفی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس نجفی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس نجفی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس نجفی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

جناب مهندس نجفی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس نجفی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

جناب مهندس نجفی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۶

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس نجفی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس نجفی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی