کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  جمعه، ۳۰ شهریور‌‌ماه ۱۳۹۷ | Friday, September 21, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای بنی اسدی

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای بنی اسدی

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی سدی

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی سدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی