کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  پنج‌‌شنبه، ۲۸ تیر‌‌ماه ۱۳۹۷ | Thursday, July 19, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۶

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای محسن بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای محسن بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای محسن نبی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای محسن نبی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای محسن بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای محسن بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای احمدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای احمدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای احمدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای احمدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای احمدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای احمدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای احمدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای احمدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای احمدی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای احمدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای احمدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای احمدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی