به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۹۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۳۰۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۲۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۵ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۳۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم جلالی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۳۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۴۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم جلالی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۴۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۲۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۳۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۴۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۵۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۵ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۶۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۷۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۵۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۶۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۸۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۵ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۹۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۹۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی