به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۲ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۱۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۳۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۴۱۰:۰۰۱۲:۰۰سرکارخانم جلالی
۸ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۲ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۷۱۰:۰۰۱۲:۰۰سرکارخانم جلالی
۸ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۲ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۸۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۱۹۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۰۱۰:۰۰۱۲:۰۰سرکارخانم جلالی
۸ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی