عضو طرح آموزشگاه‌های هوشمند

امکان ثبت‌نام، تعیین دوره تئوری، تعیین جلسات عملی و واریز شهریه از طریق سامانه هوشمند آموزشگاه

مربیان برگزیده

گلچینی از بهترین مربیان آموزش رانندگی را برای آموزش به شما برگزیده‌ایم.

دوره‌های آنلاین

علاوه بر دوره‌‌های تئوری بصورت آنلاین، امکان انتخاب مربی و تعیین جلسات بصورت آنلاین برای شما فراهم شده است.

آخرین دوره‌های تئوری

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۱۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم جلالی
۲ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۳۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۳ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۴۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۵۱۴:۰۰۱۶:۰۰جناب آقای عبدلی
۵ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۵۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰جناب آقای عبدلی
۷ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۶۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۸ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۴/۰۷۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم جلالی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۳۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۲ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۴۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم جلالی
۳ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۴۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۴ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۵۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم جلالی
۵ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۵۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۶ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۷ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۸۱۴:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۸ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۹۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۶۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۲ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۷۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم جلالی
۳ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۴ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۸۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکار خانم جلالی
۵ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۸۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۶ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۰۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۷ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی
۸ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکار خانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۲۲۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکار خانم جلالی

دوره آموزش تئوری (آیین‌نامه - فنی) رانندگی

آموزش نحوه ورود به کلاسهای مجازی

ویدئوی آموزشی نحوه ورود به کلاس‌های مجازی رانندگی

پنل شما

فعالیت‌های آموزشی را خودتان مدیریت کنید ...

توسط پنل اختصاصی هنرآموزانِ آموزشگاه امکان مدیریت کلیه فعالیت‌های آموزشی شامل مشاهده دوره‌های تئوری فعال، ثبت‌نام در دورهٔ آیین‌نامه و فنی مورد نظرتان، مشاهده مربیان آموزشگاه و تعیین جلسات تمرین شهر توسط خودتان، واریز شهریه، بصورت آنلاین یا کارت به کارت، مشاهده جلسات تئوری و جلسات عملی و وضعیت هرکدام، مشاهده ریز تراکنش‌های واریزی و ...

پنل آموزشی هنرآموزان

مربیان ما

برگزیده‌ای از بهترین‌ها

مهرانگیز زارعی

تاریخ استخدام: ۱۳۸۹/۰۲/۰۹

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

سپیده اسدی

تاریخ استخدام: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

حسین قلعه نویی

تاریخ استخدام: ۱۳۸۱/۰۲/۰۱

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

مهدی خسروانی

تاریخ استخدام: ۱۳۸۹/۰۱/۰۷

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

طاهره سیف الهی

تاریخ استخدام: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

مهناز کطولی

تاریخ استخدام: ۱۳۸۹/۱۰/۱۹

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی

مربیان آموزشگاه - دوره آموزش عملی

آموزش رانندگی را حرفه‌ای آغاز کن ...

اپلیکیشن یکپارچه موبایل اندرویید - Android App

اپلیکیشن یکپارچه
مدیریت آموزشی

اکنون ابزاری نوین در دستان شما

توسط اپلیکیشن قدرتمند موبایل (اندرویید) سرویس‌های آموزشی توسط خود شما قابل انجام می‌باشد.

ثبت‌نام انتخاب دوره‌های تئوری تعیین مربی و انتخاب جلسات شهر واریز شهریه (آنلاین و کارت به کارت) مشاهده جزئیات جلسات تئوری مشاهده ساعت و مربی هر جلسه شهر فهرست تراکنش‌های واریزی و تاییدی تغییر مشخصات کاربری

آموزشگاه رانندگی پویا

نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بین ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

ایمیل: info@pooya-ds.com